KOSHI-WAZA | TÉCNICAS DE QUADRIL

KOSHI-WAZA (11 TÉCNICAS)
Uki-goshi Hane-goshi
O-goshi Utsuri-goshi
Koshi-guruma Ushiro-goshi
Tsurikomi-goshi Daki-age *técnica proibida
Harai-goshi Sode-tsurikomi-goshi
Tsuri-goshi -----------

Postar um comentário

0 Comentários