destaque/hot-posts
体落 / Tai-otoshi
Ono Shohei
両手絞 Ryote-jime
並十字絞 / Nami-juji-jime
⚫ Toshihiko Koga
Hikikomi-gaeshi / 引込返
Tate-shiho-gatame | escapes
Kuchiki-taoshi /Ouchi-Gari
KAPPO (método de ressuscitação)
Daki-wakare / 抱分
踵返 / Kibisu-gaeshi
隅落 / Sumi-otoshi
KAWAZU-GAKE | PROHIBITED WAZA