Mostrando postagens com o rótulo 1°gokyoMostrar tudo
DE-ASHI-HARAI (ashi-waza)
HIZA-GURUMA (ashi-waza) | GOLPE 2 DO 1°GOKYO
SASAE-TSURI-KOMI-ASHI
UKI-GOSHI (koshi-waza) | 1°GOKYO - GOLPE 4
OSOTO-GARI (ashi-waza) | 1°GOKYO - GOLPE 5
OUCHI-GARI (ashi-waza) | 1°GOKYO - GOLPE 7
SEOI-NAGE (te-waza)