Mostrando postagens com o rótulo 2°gokyoMostrar tudo
TSURI-KOMI-GOSHI (koshi-waza)
KOUCHI-GARI
  GOLPE 1 - KOSOTO-GARI(ashi-waza)